Egyéb jogi képviselet

Magánszemély ügyfeleknek

 • Öröklési ügyek
  • öröklési szerződések készítése, illetve véleményezése
  • tartási, illetve életjáradéki szerződések készítése, illetve véleményezése
  • végrendelet készítése, illetve véleményezése
 • Peres jogi képviselet
  • szerződéses jogviták
  • tulajdonjoggal, ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • egyéb polgári peres és peren kívüli eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet

Gazdasági társaságoknak

 • Társasági és cég ügyek
  • cégalapítással kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, tanácsadás
  • cégjogi változásokkal kapcsolatos változásbejegyzések teljes körű ügyintézése
  • taggyűlések, közgyűlések, tagok gyűlésének jogi előkészítése, a kapcsolódó okiratok szerkesztése
 • Csőd-, végelszámolási és felszámolási ügyek
  • csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt álló cégek képviselete, az eljárás lebonyolítása
  • hitelezők jogi képviselete
 • Kereskedelmi jogvitákban történő jogi képviselet
  • szerződéses jogviták, szerződésszegéssel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perek
  • kártérítési perek
 • Kereskedelmi szerződések készítése
  • ingatlan és ingó adásvételi és bérleti szerződések
  • szállítási szerződések
  • megbízási és vállalkozási szerződések

Cégek képviselete

Mind magyar, mind ausztriai cégek képviseletét ellátjuk eseti megbízások alapján illetve állandó havi díjas megbízás keretében.

ALÁÍRTAM- MEGKÖTÖTTEM

ELÁLLHATOK?

Ha már aláírtam egy szerződést elállhatok tőle, vagy megkötés után már nem?

A válasz: Igen! A felek között már megkötött szerződés megszüntetésének több módja van, az egyik az elállás. 

Mikor van lehetőség erre és milyen jogkövetkezményekkel jár?

 MI AZ ELÁLLÁS LÉNYEGE?

Az elállás lényege, hogy az egyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszünteti a szerződést, attól eláll. Ez azt jelenti, hogy a szerződés a megkötés időpontjára visszamenően szűnik meg és a szerződés alapján már teljesített szolgáltatásokat vissza kell adni. Az elállást mindig közölni kell a másik féllel.

MIKOR VAN RÁ LEHETŐSÉG?

A szerződéstől való elállásra általában szerződésszegés esetén van lehetőség, ha a másik fél szerződésszegése miatt a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek megszűnt. Ilyen lehet például, ha a másik fél késedelembe esik a teljesítéssel, vagy hibásan teljesít.

Amennyiben a másik fél késedelmesen teljesít, nincs szükség az érdekmúlás bizonyítására sem, ha a késedelembe esést követően a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött és az eredménytelenül telt el. Nincs szükség póthatáridő tűzésére sem, ha a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időben kellett volna teljesíteni.

Hibás teljesítés esetén elállásra akkor van lehetőség, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a jogszabályba foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni, illetve ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az elállási nyilatkozatnak kötelező alaki feltételeknek meg kell felelnie és a jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát.

A szerződésszegés esetein kívül más esetekben is biztosíthat elállási jogot a Polgári Törvénykönyv, amelyre vonatkozó szabályokat az egyes szerződésekre vonatkozó szabályoknál találunk.