Egyéb jogi képviselet

Magánszemély ügyfeleknek

 • Öröklési ügyek
  • öröklési szerződések készítése, illetve véleményezése
  • tartási, illetve életjáradéki szerződések készítése, illetve véleményezése
  • végrendelet készítése, illetve véleményezése
 • Peres jogi képviselet
  • szerződéses jogviták
  • tulajdonjoggal, ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • egyéb polgári peres és peren kívüli eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet

Gazdasági társaságoknak

 • Társasági és cég ügyek
  • cégalapítással kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, tanácsadás
  • cégjogi változásokkal kapcsolatos változásbejegyzések teljes körű ügyintézése
  • taggyűlések, közgyűlések, tagok gyűlésének jogi előkészítése, a kapcsolódó okiratok szerkesztése
 • Csőd-, végelszámolási és felszámolási ügyek
  • csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt álló cégek képviselete, az eljárás lebonyolítása
  • hitelezők jogi képviselete
 • Kereskedelmi jogvitákban történő jogi képviselet
  • szerződéses jogviták, szerződésszegéssel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perek
  • kártérítési perek
 • Kereskedelmi szerződések készítése
  • ingatlan és ingó adásvételi és bérleti szerződések
  • szállítási szerződések
  • megbízási és vállalkozási szerződések

Cégek képviselete

Mind magyar, mind ausztriai cégek képviseletét ellátjuk eseti megbízások alapján illetve állandó havi díjas megbízás keretében.
2021.03.08.-LOCK DOWN
 
FŐBB SZABÁLYOK
RÖVIDEN
 
- Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 MÉTER távolságot tartani.
-A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi MASZKOT, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.(kivételekkel)
-A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős SPORTtevékenység külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az ÜZLETben tartózkodni, kivéve az alábbi üzletek:
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet,
- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzlet), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzlet,
- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet,
- a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhid,
-a kertészeti áruda, a faiskola,
- a piac, a helyi termelői piac, az ott található, kötelezően bezárt üzletek kivételével,
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár,
- az üzemanyagtöltő állomás,
- a nemzeti dohánybolt,
- az újságos,
-A VENDÉGLÁTÓ üzletben való tartózkodás elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.
-A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet nyitva tarthat.
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések körében a zárva tartás olyan helyiségekre vonatkozik, ahol SZEMÉLYES MEGJELENÉST IGÉNYLŐ SZOLGÁLTATÁST nyújtanak.
A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve
-pénzügyi szolgáltatások,
- a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
-a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
-a szociális szolgáltatás,
-a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
- a totózó és lottózó szolgáltatás,
-a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
- az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
- a temetkezési szolgáltatás,
- az állategészségügyi szolgáltatás,
- az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
-. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
- a közétkeztetési szolgáltatás,
- az állattenyésztési szolgáltatás,
- az ügyvédi szolgáltatás,
- a biztonsági szolgáltatás,
- az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
- a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
-a mosási és tisztítási szolgáltatás
-céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.
- Tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken - az ott foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás.
- A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.
-A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK - az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével - és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
-Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
- A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.
-Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.
-A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.