Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva ügyvéd az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

Az Adatkezelő a jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a drgaiderne.hu honlap látogatóit és ügyfeleit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról és szabályairól, a Felhasználók jogairól.

I.
Adatkezelő megnevezése

Név: DR. GAIDERNÉ DR. GÁSPÁR ÉVA ÜGYVÉD
Székhely: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Honlap: www.drgaiderne.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mail cím: ugyved@drgaiderne.hu (e-mail átírányítás), iroda@drgaiderne.hu (e-mail átirányítás), drgaiderne@gmail.com
Telefonszám:06-92-319936, 06-70-3630453
(a továbbiakban:„Adatkezelő”)

Az adatkezelő személye: dr.Gaiderné dr.Gáspár Éva (adatai megegyeznek az előzőekben közöltekkel.)

Az adatkezelő az természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelés céljait meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az érintett: az természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettet az Info tv. –ben és a Rendeletben az adatkezeléssel összefüggésben meghatározott jogok illetik meg, melyekről az adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja:

II.
Alkalmazandó jogszabályok

-Az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
 • Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

III.
Az ügyvédi tevékenység végzése során végezett adatkezelési tevékenységek

III.1. Az ügyvédi honlap adatkezelése

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

Adatkezelő által fenntartott Honlapon blog bejegyzések, illetve egyéb az iroda által végzett jogi tevékenységekkel kapcsolatos jogi információk találhatók. Ezekhez bárki hozzáférhet személyes adatai megadása nélkül.

A blog bejegyzések az Adatkezelő szellemi termékei, ezek felhasználása az Adatkezelő engedélye nélkül tilos.

A honlapon található információk, blog bejegyzések nem teljes körű jogi információt tartalmaznak, figyelemfelkeltő céljuk van, a személyes jogi tanácsadást nem helyettesítik. Az ezen információkból eredő kárért Adatkezelő felelősségét kizárja.

A Honlapon megadott egyéb linkek más által üzemeltetett honlapokra vezetnek, ezek tartalmáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A süti preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelyek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjtenek.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a weboldalak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat. A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4 számú vélemény alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználó központú sütikről, a multimédia –lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat
 • ,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

III.2.
 Kapcsolatfelvétel/Időpontfoglalás során történő adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel, telefonos- e-mailben történő vagy személyes időpontfoglalás során közölt és átadott személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, időpont foglalás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot felvevő természetes személyek

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb személyes adat, ügy leírása, megküldött iratok, elektronikus dokumentumok

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig. Amennyiben időpont lemondásra kerül, illetve a megkereső fél az ügy ellátásával nem bízza meg az Adatkezelőt, az adatokat haladéktalanul töröljük.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Online tárhely-szolgáltató (kivéve az e-mail rendszer működtetése, mert azt a gmail része)

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, kérelmezheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

III.4.
Ügyvédi tevékenység, ehhez kapcsolódó számlázás során végzett adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (ügyfelek képviselete peres és peren kívüli eljárásban, egyéb eljárásban, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, egyéb Ügyvédi tv. alapján végezhető ügyvédi tevékenység stb.)

Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, ügyvédi tevékenység ellátása, jogi kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, számlázás

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei (megbízói)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adószám, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás és átadott dokumentumok

Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag az ügyvédi tevékenység ellátása céljából használhatja fel, a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, harmadik személyek, hatóságok, bíróságok részére a megbízás teljesítése céljából továbbíthatja. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Pannoncontroll Kft. 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.11. Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Online tárhely-szolgáltató (kivéve az e-mail rendszer működtetése, mert azt a gmail része)

Lsd.III.2.pont

III.5.
Partnerekre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződések teljesítése

Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, szerződés teljesítése,számlázás

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói

Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)
Rajcsányi Zoltán Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 8. 1/7. Online tárhely-szolgáltató (kivéve az e-mail rendszer működtetése, mert azt a gmail része)
Az érintett jogai: Lsd.III.2.

IV. Az érintettek jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés során érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét postai úton, e-mail útján telefonon előterjessze.

Adatkezelő az érintett kérelmét késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett  rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

V.
Vegyes rendelkezések

5. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzatot mindenkori alkalmazottai betartják és követik. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor módosíthatja, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon tájékoztatja.

 
- AMIKOR A MUNKÁLTATÓ A KEZES -
 
A végrehajtási eljárás során a végrehajtó mindenek előtt kereséseket indít, hogy az adós letiltható munkabérrel rendelkezik-e. Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja.
 
LETILTÁS
 
A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le és fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.
 
A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
 
A végrehajtó a munkáltatónál a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait megtartja-e. A munkáltató köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést és a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére, és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést.
 
Sokszor szembesülnek azzal a munkáltatók, hogy az adós szeretné elérni a letiltás elkerülését. Ha a munkáltató enged a kérésnek és nem kezdi meg a letiltást vagy nem a megfelelő összegben tilt, a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A munkáltató tehát a teljes le nem volt összeget az adóssal egy sorban köteles kifizetni a végrehajtást kérőnek.
 
HA AZ ALKALMAZOTT NEM INTÉZKEDIK
 
Ha a munkáltató valamely másik - az adóstól eltérő - munkavállalója segít a letiltást elkerülni a munkavállaló adósnak, ő sem jár jobban. Ha a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegi meg és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehet ezért behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig ő is készfizető kezesként felel.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.