Blog


CSAK A "HÚSZÉVESEKÉ" A VILÁG?

ELSŐ LAKÁSTULAJDONT SZERZŐK 50%-OS KEDVEZMÉNYE...

ÁLTALÁNOS ILLETÉK

Lakás, lakóház vásárlásakor, ha nem állnak fenn az illeték kedvezmény vagy mentesség igénybevételére vonatkozó feltételek, a lakás forgalmi értéke 4%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

KIT ILLET?

Speciális helyzetben vannak az illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévüket be nem töltött fiatalok. Ők az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosultak, amennyiben az első lakástulajdonukat szerzik meg.

MILYEN ÉRTÉKŰ INGATLANNÁL?

A kedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15.000.000 Forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

KI MINŐSÜL ELSŐ LAKÁSTULAJDONT SZERZŐNEK?

Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga.

A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.

KI NEM ELSŐ LAKÁSTULAJDONT SZERZŐ?

Nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény tehát csak egyszer vehető igénybe!


MI A KÜLTERÜLET?

A területszervezési eljárásról szóló 321/2012.Kormányrendelet szerint külterületnek minősül a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része.
Ez a fogalommeghatározás meglehetősen tág, hiszen természetközeli részen is sokan szeretnének élni és lakóházat építeni.
Lehetséges ez?

LAKÓHÁZ VAGY GAZDASÁGI ÉPÜLET?

Amennyiben egy település zártkerti vagy külterületi részén vásárol területet és azon lakóház megnevezésű és így bejegyzett házat kíván építeni, figyelmesen kell eljárnia.
A zártkerti illetve külterületi részekre speciális beépítési szabályok vonatkoznak minden önkormányzatnál. Nem mindegy, hogy lakóház vagy gazdasági épület építhető a telken és az sem, milyen feltételekkel.

LEHET LAKÓHÁZAT ÉPÍTENI?

Általában az új épületet építő tulajdonosnak fontos, hogy a felépítendő épület lakóházként vagy gazdasági épületként legyen nyilvántartva. Ez mind a CSOK igénylése, mind egy esetleges hitel felvétel szempontjából döntő momentum lehet.

Ha külterületi ingatlant szeretne vásárolni és azon lakóházat építeni, célszerű megkeresni a helyi polgármesteri hivatalt, ahol pontos tájékoztatást kap a vásárló, hogy az adott településrészen és ingatlanon lehet-e lakóházat építeni. Ha igen, akkor milyen minimális teleknagyság, telekszélesség stb. szükséges hozzá, illetve milyen nagyságú, magasságú stb. lakóházat lehet építeni a telken. Ez tehát mindig az adott település építési szabályzatától függ!

Természetesen a termőföldeke vonatkozó eljárást az adásvételnél figyelembe kell venni!


A KISKORÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELETE

A kiskorú gyermeket fő szabály szerint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő képviseli a jogügyletek megkötése során.

HA ÉRDEKELLENTÉT VAN

A Ptk. meghatározza, milyen esetekben nem járhat el a szülő gyermeke ügyeiben:

A szülő nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga, házastársa, élettársa, egyenesági rokona vagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű fél.

Ilyen eset például, a szülő és gyermek vagy a szülő ügyvezetése alatt álló kft. és gyermek közti ajándékozás, adásvétel, csere stb.

MEGOLDÁS

Ha a gyermek ügyében a törvényes képviseletet gyakorló szülő törvény vagy a gyámhatóság rendelkezése, érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság a gyermeknek eseti gyámot rendel.
Ilyen esetben a szülő helyett az eseti gyám fogja a gyermeket képviselni, ezért eseti gyám kirendelése céljából a gyámhatósághoz kell fordulni.


ALAP ESET

A kezes alap esetben mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

MIKOR NEM KÖTELES A HITELEZŐ ELSŐ SORBAN AZ ADÓSTÓL BEHAJTANI A KÖVETELÉST?

A Hitelező nem köteles megkísérelni az adóstól a behajtást, és azonnal a kezesen kezdheti a követelése behajtását az alábbi esetekben:
-A követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezül.
- A jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.
-A kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.

Hiába indult tehát egyszerű kezességként a kezesség, kezes a a fenti esetekben nem hivatkozhat arra, hogy a Hitelező az adóstól kísérelje meg első sorban a követelés behajtását.

Ha tehát a hitelező például már más eljárásban sem tudta az adóstól követelését behajtani, vagy az adós külföldre költözött és ott lényegesen nehezebb behajtani a követelést, a hitelező a követelését a kezesen érvényesítheti, mihelyt az esedékessé vált.

MEGOLDÁS LEHET...KÁRTALANÍTÓ KEZESSÉG

Ha a kezes kifejezetten csak a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget, a jogosult kizárólag akkor követelheti a kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.


SORTARTÁSOS, KÉSZFIZETŐ, KÁRTALANÍTÓ-TÖBB FAJTÁJA VAN, MINT GONDOLNÁ...

MI A KEZESSÉG LÉNYEGE?

Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kötelezett nem teljesít a jogosult fele, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A leggyakoribb eset az, ha az adós a hitelező fele a tartozását nem fizeti vissza, akkor helyette a kezesnek kell azt megfizetnie.

ÍRÁSBELISÉG

A kezességi szerződést mindig írásba kell foglalni!

JÁRULÉKOSSÁG

A kezes kötelezettsége mindig ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt és soha nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt. A kezesnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a kötelezettségvállalása kiterjed a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is.

AMIBEN MINDEN KEZES BÍZIK...SORTARTÁS

A kezes alap esetben mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

De ez nem mindig van, így!

Mikor követelheti a kezestől a jogosult azonnal a teljes követelést?

A választ a következő blog bejegyzésben találja.