Blog


 
AZ ÖNÉ MENNYIT ÉR?
OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDEK MEGOSZTÁSA
ZALAI IRÁNYÁRAKKAL!!
 
AMI KÉSIK NEM MÚLIK
 
Az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztására vonatkozó jogszabály élesedése a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt később történhet meg. Ennek ellenére forrong a piac, a kisebb földtulajdonosok tartanak attól, hogy a földjeiket elveszítik, a nagyobb tulajdonosok keresik a lehetőségeket a kisebb tulajdonosok részének jogszabályi kifejezéssel élve „bekebelezésére”, megszerzésére.
 
MILYEN ÁRON?
 
A megosztásról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján a Nemzeti Földügyi Központ honlapján megjelentek január elején az árak, melyen járási megosztásban tartalmazzák a megosztásnál irányadó, ún.megajánlott földárakat, értékbecslési ajánlatok összegét.
A megszerzett tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg. Az értékbecslési ajánlat, az ún.megajánlott ár azonban egy minimum ár, mely iránytűül szolgálhat. A megajánlott árnak emellett azért van jelentősége, mert amennyiben az osztatlan közös tulajdon megosztása körében a bekebelező tulajdonos és az érintett nem tudnak megegyezni az árban, úgy igazságügyi szakértő kirendelése kérhető.
A szakértő díj viselésének költéségét az ajánlati ártól való eltérés mértéke alapján határozza meg a jogszabály.
Amennyiben új értékbecslési szakvélemény kerül elkészítésre, annak költségét a bekebelező/a területet megszerezni kívánó tulajdonostárs viseli, amennyiben ő kezdeményezte az elkészítést, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget. 20%-nál kisebb eltérés esetén azonban a bekebelezéssel érintett tulajdonostárs viseli a költségeket.
 
MILYEN MEGAJÁNLOTT ÁRAK IRÁNYADÓK ZALA MEGYÉBEN?
 
Az ajánlott árak szántó esetén AK érték, rét, legelő, szőlő stb. esetén terület nagyság alapján kerültek meghatározásra.
PÉLDÁK:
ZALA MEGYE
Szántó- Ft/AK
Keszthelyi járás 48.000-
Lenti járás -66.000,
Letenyei Járás 44.000,-
Nagykanizsai Járás 40.000,-
Zalaegerszegi Járás 58.000,-
Zalaszentgróti Járás 53.000,-
Rét -Ft/Ha
Keszthelyi Járás 1.590.000,-Ft
Lenti 519.00,-
Letenyei 351.000,-
Nagykanizsai 488.000,-
Zalaegerszegi 543.000,-
Szőlő Ft/ha
Keszthelyi Járás- 5.952.000,-
Lenti Járás- 824.000,.
Letenyei Járás- 1.589.000,-
Nagykanizsai Járás- 1.893.000,-
Zalaegerszegi Járás- 4.147.000,-
Zalaszentgóti Járás-1.615.000,-

 

TERMŐFÖLD KISAJÁTÍTÁS


Gyakori eset, hogy egy mezőgazdasági termelés alatt álló termőföld útépítés stb. célból kisajátításra kerül. Ilyenkor nem csak a tulajdonost éri kár, de a terület bérlőjét is, hiszen a területen bérlőként a mezőgazdasági termelést ő folytatta.

ELTÉRŐ GYAKORLAT

Egységes volt a bírói gyakorlat abban, hogy az ingatlant érintő haszonbérlet esetén a haszonbérlőt a kisajátítás következtében keletkezett kárai miatt „kompenzáció” illeti meg. Eltérés abban mutatkozott, hogy a kisajátítási kártalanítás a haszonbérlőt közvetlenül, vagy a haszonbérlettel érintett ingatlan tulajdonosán keresztül, vele szemben érvényesíthető, a szerződéses viszonyból adódó elszámolás körébe tartozó jogosultságként illeti-e meg.

KONKLÚZIÓ

A Kúria jogegységi tanácsa az eltérő bírói gyakorlatok vizsgálata után rögzítette, hogy az ingatlan kisajátítása miatt kárt nem csak a tulajdonos és az ingatlanon fennálló jog jogosultja szenvedhet el, kára lehet a haszonbérlőnek is. Az ő kára azonban a kisajátításhoz áttételesen, a tulajdonoson keresztül kapcsolódik. A jogegységi tanács arra a következtetésre jutott, hogy a haszonbérlőt az ingatlan kisajátítása esetén, a kisajátítási eljárásban a jogviszony közvetlen kártalanítás nem illeti meg, az őt ért kár esetén a tulajdonossal való elszámolásnak van helye.

 

 


 
 
 
A Kormány a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-étől.
Mint ismert, ezzel a személyes találkozások számának csökkentése érdekében a lejáró személyi okmányok érvényessége meghosszabbításra került.
 
Sokan félreértelmezik a rendelkezést, ugyanis nem minden okmány érvényességi ideje hosszabbodik meg automatikusan! Ez egy igazoltatás során súlyos bírság kiszabását vonhatja maga után!
 
MEGHOSSZABBODÓ ÉRVÉNYESSÉG
 
A 2020.11.04. után lejáró hivatalos igazolványok - beleértve a gépjármű forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényesség idejét - a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ez érvényes azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, de akkor meghosszabbította a kormány az érvényességüket.
 
EREDETI ÉRVÉNYESSÉG
 
Nem vonatkozik azonban a meghosszabbított határidő az alábbi okmányokra:
- a 2020. július 3. és 2020.november 4. között lejárt okmányokra. Ezen időszakban kiállított okmányok érvényességét nem érinti a veszélyhelyzet kihirdetése, tehát azok lejárta esetén meghosszabbításukról intézkedni kell
- a nem magyar hatóság által kiállított nem az ország területén érvényes okmányokra
 
Emellett felhívom a figyelmet arra, hogy külföldi hatóságok a lejárt okmányokat nem fogadják el!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől NAV látja el. 

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a 2021. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat 2021. január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal.

A NAV tájékoztatása szerint az év elején minden érintettnek határozatot fognak küldeni a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell majd befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

  1. január 1-jétől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

A változás a gépjármű-üzembentartókat, illetve tulajdonosokat tehát nem érinti.

Forrás: ww.nav.gov.hu

 


 

JÓTÁLLÁS-2021.01.01-től

2021.01.01. naptól lényegesen átalakulnak a jótállás szabályai. A jótállási kötelezettség több száz műszaki cikkre, konyhagépre, napkollektorra, drónra stb. vonatkozik, így célszerű tisztában lenni a leglényegesebb szabályokkal.

A jótállás lényege az, hogy fogyasztói szerződések esetén a jogszabályban előírt vagy az eladó által vállalt időn belül az eladott fogyasztási cikk hibája esetén az eladót terheli bizonyítási kötelezettség, tehát nem kell a vevőnek bizonyítani, hogy a termék már a szerződéskötéskor hibás volt.

 A hatályos jótállásra vonatkozó kormányrendelet határozza meg azokat a fogyasztó és vállalkozás közti szerződés körében eladott fogyasztási cikkeket, amelyekre kötelező jótállás vonatkozik. Ugyancsak itt találhatók a jótállás kötelező időtartamai. A rendeletet érintő főbb változások:

 A FŐBB VÁLTOZÁSOK:

1. A tartós, kötelező jótállással érintett fogyasztási cikkek köre kibővül, így közéjük tartozik pl: a drón, az építkezéshez kapcsolódó cikk, napkollektor, garázskapu stb.

 2. A jótállási határidő a termék árától függ:

 10.000-100 000 forintig: 1 év,

 100.000-250.000 forintig: 2 év,

 250.000 forint felett: 3 év

3. Jótállási jegyet elektronikusan is át lehet adni. Ebben az esetben ennek a letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell!

4. A jótállási igény érvényesítése nem köthető már az eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatáshoz.

5. Szigorodik az eladót terhelő cserekötelezettség. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk javításakor kiderül, hogy az nem javítható, szigorú, 8 napos határidő alatt köteles a vállalkozás azt kicserélni. Ha nincs erre lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Amennyiben a fogyasztási cikk három alkalommal történő meghibásodás után ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles azt ugyancsak cserélni.

6. Ha a fogyasztási cikk javításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a vállalkozás a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

7. A fogyasztó a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti igényét.

 

 

 

01.13.