Blog


 

Magyarország több városához hasonlóan, Zalaegerszegen is tilalmazott a közterületi alkohol fogyasztás.

EZ ALÓL SZERENCSÉRE VANNAK KIVÉTELEK:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2011. sz. önkormányzati rendelete értelmében
tilos a szeszesital fogyasztása közterületen.

A tilalom nem terjed ki:

-a hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
-a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel) rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
- a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre, így a Gébárti-tó környékére, az Aranyoslapi-forrásra, az Azáleás-völgyre és a Bazitai TV-torony környékére, a csácsi Jószomszédok-parkra,
- december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszakra.

A KÖVETKEZMÉNYEK

Aki a tilalmat megszegi, akár 50.000 Ft -ig terjedő szabálysértési bírságra számíthat.

Más városokban is érdemes tájékozódni a helyi szabályokról.


GYORSAN MEGTÖRTÉNIK A BAJ

Az a kedvező helyzet, ha a foglalkoztató és a munkavállaló is figyel arra, hogy minden munkavédelmi és egyéb szabályt betartson a munkavállaló, ne következzen be munkahelyi baleset. Sajnos azonban gyorsan megtörténik a baj, és történhet olyan üzemi baleset, amely után a munkavállaló baleseti ellátást kap.

MENNYI AZ ANNYI?

Üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén mind a károsult, mind a hozzátartozói sokkal magasabb pénzbeli ellátásra jogosultak, illetve a jogosultság ideje is hosszabb. (pl. munkabaleset esetén 100% a baleseti táppénz összege) 
Mikor kell a foglalkoztatónak az ellátást kifizetni?
A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást és baleseti nyugellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy ő, vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.

A baleseti megtérítési felelősség tehát kiterjed a munkahelyi baleset miatt igénybe vett valamennyi ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti táppénzre, baleseti járadékra, baleseti nyugellátás megtérítésére. Ez sokszor több millió Ft is lehet.

SZIGORÚ BÍRÓSÁGI GYAKORLAT

A vonatkozó bírói gyakorlat szerint a foglalkoztató csak akkor mentesül a megtérítési felelősség alól, ha a balesetet kizárólag a sérült munkavédelmi szabályszegése okozta.
Ha a foglalkoztató bármilyen csekély mértékben is megszegte a vonatkozó munkavédelmi szabályokat, megtérítési felelőssége teljes körű lesz, a sérült esetleges közrehatása sem csökkenti a foglalkoztató felelősségét.

A MEGTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

A megtérítési felelősség vizsgálata a munkabaleseti jegyzőkönyv és egyéb, a balesettel kapcsolatos iratok alapján történik. 
A megtérítési felelősség körében mind az egészségbiztosítási, mind a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ellátás kifizetésétől, illetve igénybevételétől számított öt éven belül érvényesítheti követelését.


ENYÉM? TIED? ÖVÉ?…
(CÉGTULAJDONOSOK FIGYELEM!)

Felhívjuk minden cégtulajdonos figyelmét, hogy a cég önálló jogalany, saját tulajdonnal rendelkezik. Ha az ügyvezető, cégtulajdonos, kölcsönt vesz fel (akár rendszeresen, akár egyszer nagyobb összegben) saját cégétől könnyen kockáztat büntető eljárást.

AMIKOR A TAG A KÖLCSÖNT NEM ADJA VISSZA A CÉGNEK...

Ha ugyanis, a felvett kölcsön a cég likviditását veszélyezteti, visszafizetése kétséges, fedezete nincs, vagy csekély, könnyen érheti a vezető tisztségviselőt az a vád, hogy az ésszerű gazdálkodás követelményével szemben eljárva a társaság működőképességét veszélyeztette.

Ilyen esetben az ügyvezető könnyen találhatja magát a vádlottak padján. Ezen önmagában a szabályos kölcsönszerződés sem segíthet.

A kölcsön nem tilos, de ilyen esetekben mindig vegyék figyelembe a cég érdekeit és gazdasági helyzetét is. Ha kétségük merül fel, mindig egyeztessenek ügyvédjükkel, könyvelőjükkel.


· 3 ESETBEN KÖTELEZŐ:

- Az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat).
- Ha az adatkezelő főtevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukba, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek, rendszeres, szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
- Az adatkezelő, adatfeldolgozó fő tevékenysége a személyes adatok különleges kategóriáit vagy bűncselekményekre, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számú kezelését foglalják magukba. Különleges adatok a GDPR szerint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

A FENTI HÁROM KATEGÓRIÁN KÍVÜL a GDPR tehát nem írja elő kötelezően az adatvédelmi tisztviselő kijelölését, kivéve, ha európai uniós vagy tagállami jog mégis előírja. 
Egyéb esetben is lehet és célszerű is adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, mivel ők a Rendeletben foglalat szabályoknak való megfelelést segítik és közvetítenek a felügyeleti hatóságok és a szervezet között.


 

Amennyiben a kitűzött árverést az adós bármilyen oknál fogva kifogásolja, a végrehajtó intézkedésétől számított 15 NAPON BELÜL lehet benyújtani a végrehajtási kifogást az illetékes végrehajtónál.

A határidőt az árverési hirdetmény közlésétől kell számítani.

Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani.

Az akadályoztatást tényét vagy későbbi tudomásszerzés tényét kellően igazolni kell.

A végrehajtó intézkedésétől számított 3 HÓNAP eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni, e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

A kifogás benyújtásával nem kerül az árverés automatikusan törlésre, kérni kell egyben a végrehajtási eljárás felfüggesztését is.

Végrehajtási ügyekben keresse irodánkat bizalommal.