Blog


Amennyiben osztatlan közös termőföldben van tulajdon része és azt maga használni kívánja vagy akár használatba adni, illetve ilyen területben földet szeretne vásárolni vagy azt haszonbérbe venni, abban az esetben az új Földforgalmi törvény nem könnyítette meg a dolgát. A tulajdonostársak kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területek elhelyezkedését kijelölni, a használati rendben megállapodni ún. használati megosztásról szóló megállapodásban. A használati megosztásról szóló megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás időtartamát, vagy ha azt a tulajdonostársak határozatlan időre hozták létre, akkor ennek tényét. A használati megosztásról szóló megállapodásban a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő vagy attól eltérő mértékű terület is kijelölhető, ha a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területet közülük valamelyik tulajdonostárs használja vagy annak használatát harmadik személy részére kívánják átengedni. A használati megosztásról szóló megállapodás a használati rendet ábrázoló térképi kimutatással együtt érvényes, melyben jelölni kell az egyes tulajdonostársak részére kijelölt területet. Amennyiben egy tulajdontárs nem elérhető, lehetőséget ad törvény meghatározott feltételek teljesítése mellett, a megállapodás más módon történő közlésére is, nem kötelező mindenkinek aláírnia azt. Osztatlan közös tulajdonban álló termőföldnél, tehát minden más hasznosítás alapja a használati rend kialakítása, ezt követően kerülhet sor a területen belül más részének hasznosítására vagy harmadik személy által történő használatára is!


A követelés behajtása nem ér véget egy jogerős bírósági határozattal vagy akár a végrehajtási záradék kiállításával. Ahhoz, hogy a követelést az adóstól behajtsuk, a végrehajtó eljárásának is fontos szerepe van. A végrehajtó foglal az adósnál, inkasszálja a bankszámláját, tiltja a fizetését, árverezi ingóit és ingatlanait. Amennyiben ez nagyon lassan történik - akár évek alatt- annak az az eredménye, hogy a követelés és járulékainak az összege napról- napra nő, a teljes követelés behajtásának a lehetősége arányosan csökken. Felhívom a figyelmet arra, hogy a végrehajtónak bizonyos eljárási cselekmények elvégzésére meghatározott idő áll rendelkezésére, melynek betartása tőle számon kérhető. Emellett bizonyos más szabályokat, pl. a fokozatosság elvét is be kell tartania. Tehát nem kérhetjük számon a végrehajtótól, hogy a végrehajtás megindulása után azonnal miért nem árverezi az adós házát, de azt már igen, hogy az adós ingatlanaira miért nem jegyezte rá fél év után sem a végrehajtási jogot vagy miért nem keresett munkáltatót, inkasszálható bankszámlát. Érdemes azt is figyelni, hogy a végrehajtást kérő kért-e valamilyen eljárási cselekményt, mert bizonyos cselekményeket - pl. árverés - csak a végrehajtást kérő kérésére tűznek ki. Ha ő nem kéri, a végrehajtó magától nem intézkedhet. Nehéz elfogadni, de ezekben az esetekben a végrehajtást kérő is felelős az eljárás megakadásáért. Amennyiben azt látjuk, hogy a végrehajtó nem tartja be a törvényes határidőket és felhívásra is késlekedik az eljárási cselekményekkel, akkor lehetőség van végrehajtási kifogást benyújtani és kérni a bíróságtól, hogy hiányolt eljárási cselekményeket tegye meg. A végrehajtó mulasztása esetén végső soron a bíróság az őt megillető munkadíjat is csökkentheti. Részletesebb tájékoztatást kaphat irodánktól: www.drgaiderne.hu


Megszűnt jogintézményről van szó, de sajnos sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a hatályos Földforgalmi törvény értelmében haszonkölcsön szerződés nem köthető és a megkötött haszonkölcsön szerződések megszűntek 2014.12.31. napján. Tehát haszonkölcsön szerződés már nem köthető és a Földforgalmi tv. hatályba lépése - 2013. december 15. - előtt megkötött haszonkölcsön szerződés időtartamának meghosszabbítása semmis, a hatályba lépéskor fennálló, akár határozatlan időre akár határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződések 2014. december 31-én megszűntek. Akinek haszonkölcsön szerződése volt és ez alapján fennálló földhasználati joga került bejegyzésre, annak sürgősen intézkednie kell!! A földhasználó a földet ingyen csak osztatlan tulajdonban álló terület esetén a tulajdonostársak között fennálló földhasználati megállapodás alapján használhatja. Amennyiben nem ez az eset áll fenn, haszonbérleti szerződést köthet, melyet a vonatkozó szabályok alapján ki kell függeszteni az illetékes polgármesteri hivatalnál. A földhasználó csak ez után tudja a földhasználati jogát bejegyeztetni. (Természetesen a földhasználónak a Földforgalmi Törvényben foglalt egyéb feltételeknek is meg kell felelnie.) Különösen sürgető az intézkedés azoknál, akik a földhasználat alapján terület alapú európai uniós támogatást is igényelnek, hiszen ebben az esetben alapvető feltétel a földhasználati jog bejegyzése és amennyiben ez törlésre kerül a támogatási összeg kifizetésének visszatartását is maga után vonhatja.


A gyakran elhangzó kérdésre a válasz összetett. Mindenekelőtt meghatározó az, milyen bírósági eljárásban jött idézés és milyen perbeli pozícióban kaptam azt. (peres fél, tanú szakértő stb.) Általánosságban elmondható, hogy az idézés elmulasztásának mindig van jogkövetkezménye. Büntető eljárás esetén az idézést elmulasztó vádlott és tanú elővezetése rendelhető el, melynek meglehetősen komoly költségeit az elővezetendő személy köteles viselni, a tanú rendbírsággal sújtható. A vádlottal szemben a bíróság megítélése szerint külnböző kényszerintézekedések, végső soron előzetes letartóztatás is elrendelhető. Polgári perben az idézés ellenére meg nem jelenő tanú szintén bírságra illetőleg elővezetsére számíthat. Emellett a mulasztása folytán feleslegesen felmerült költségek megtérítésére is kötelezhető. A peres fél mulasztása egyéb feltételek fennállása mellett a perbeli pozíciótól függően (alperesi, felpresi) az eljárás megszűnését, szünetelését illetve az alperes marasztalását is maga után vonhatja. Összegezve tehát megjegyzendő, hogy a bíróság idézése nem játék, a megjelenés állampolgári kötelezettség. Amennyiben az idézésre bármely oknál fogva nem tudunk megjelenni, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell az idézést kibocsátó bíróság felé, ezzel előreláthatólag elkerülhetők a fentebb megjelölt következmények. Ha távolmaradásunkat előzetesen nem tudjuk kimenteni, úgy a jogszabályok adta határidőn belül éljünk igazolási kérelemmel. Megjegyzendő azonban, hogy az ún. kimentési oknak alaposnak kell lennie, a hatóságok azokat rendszerint méltányosan bírálják el, de mindent természetesen nem fogadnak el. Az eljárási törvények szinte minden eljárási pozícióban biztosítanak lehetőséget a személyes megjelenés kiváltására, pl.írásbeli vallomástételre, melyről az idézést kibocsátó bíróságtól kérhető tájékoztatás. Az idézést tehát mindig vegyük komolyan és olvassuk el alaposan, hiszen az mindig tartalmaz tájékoztatást jogainkról, kötelezettségeinkről és azok megszegésének lehetséges következményeiről.


Sokan vásárolnak interneten keresztül, de kevesen tudnak arról, hogy az uniós jogszabályok fokozottan védik a fogyasztót internetes vásárláskor. Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti az a jog, hogy az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (pl.telefonon vagy csomagküldő szolgálattól, termékbemutatón vásárolt) termékek megvételétől elálljanak a megrendelt áru átvételét követő 14 napon belül. Ezen időn belül a fogyasztó bármilyen okból elállhat a szerződéstől. Fontos kiemelni, hogy ha a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik! Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől a vásárló egyoldalúan elállhat és visszakövetelheti a vételárat. Az elállási jog ilyen széles körű biztosításának indoka, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a vásárlónak a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információk alapján tudott vásárolni. A kereskedőnek kötelező biztosítani az elállásra egy formanyomtatványt. Vagy ezen kell közölni az elállást vagy egy tartalmilag hasonló nyilatkozatot kell küldeni. Fontos, hogy a fogyasztó az elállást igazolni tudja. A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Amennyiben a termék átvételkor a fogyasztó eldönti, hogy nem tetszik a termék, nem megfelelő vagy nincs rá szüksége, nem szabad tovább használni, állagát meg kell óvni, ugyanis a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a fogyasztó az eladó felé, és azt meg kell térítene részére, kivéve, ha az eladó az erre vonatkozó kötelezettségéről elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót. A 14 napos elállási határidő mellett természetesen - amennyiben az áru hibás - a jótállási, szavatossági jogaival a fogyasztó továbbra is élhet. A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyekre, koncertjegyekre, szobafoglalásokra, rendszeresen házhoz szállított élelmiszerekre és italokra, egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékekre, lezárt adathordozókra (például DVD-k), amelyeket átvételkor a fogyasztó felbontott.