Blog


 
- Új forma a gazdaságok átadására -
 
 
Régi keletű probléma a magyar mezőgazdaságban, hogy az idősebb generáció hogyan és milyen módon tudja a gazdaságát átadni, megtartva annak egységét és segítve a nemzedékváltást.
 
EGYSÉG
 
A jogszabály célja, hogy a gazdaság, a gazdasághoz kapcsolódó összes elem, így a termőföldek, ingatlanok, ingók, gépek, vagyoni értékű jogok, bérleti jogok, részesedések stb. egyben kerüljenek átadásra.
 
KI KÖTHET?
 
Gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása vonatkozásában köthető.
Mivel a szerződés akár a Földtörvény szigorú szabályainak megkerülésére is alkalmas lehet, ezért kikötésre került, ki lehet gazdaságátadó és átvevő.
 
GAZDASÁGÁTADÓ
 
Gazdaságátadó lehet az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott. Másik lehetőség, ha a gazdaságátadó a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.
 
GAZDASÁGÁTVEVŐ
 
Gazdaságátvevő lehet az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 
LEHETŐSÉGEK
 
A gazdaságátadás megvalósulhat visszterhes és ingyenes formában is. Köthető gazdaságátadási adásvételi szerződés, a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával gazdaságátadási ajándékozási szerződés, tartási kötelezettséget megalapozó formában gazdaságátadási tartási szerződés, vagy életjáradék formában gazdaságátadási életjáradéki szerződés.
Kiemelendő, hogy a szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

 
AVAGY MIKOR “NEM KELL DOLGOZNIA” A MUNKAVÁLLALÓNAK?
 
Egyértelmű, hogy a munkavállalónak dolgoznia, munkát végeznie a munkaszerződés alapján kell. De vannak esetek, amikor jogszerűen tekinthet el ettől és nem kell sem a munkáltató rendelkezésére állnia sem munkát végeznie.
Mik ezek az esetek?
 
EGÉSZSÉGÜGYI OKOK
 
A munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, illetve a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, illetve szoptató anya Munka törvénykönyvében meghatározott időre.
A munkavállalónak keresőképtelensége idején, illetve akkor sem kell munkát végeznie, ha munkaköre ellátására egészségügyi okból alkalmatlan.
Amennyiben a munkavállaló súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást nyújt, e célból évente legfeljebb öt munkanapra mentesülhet a munkavégzés alól.
 
HOZZÁTARTOZÓ HALÁLA
 
Sajnos sokan tisztában vannak azzal, hogy amennyiben a munkavállaló hozzátartozója elhalálozik, a munkavállaló két munkanapra mentesül a munkavégzés alól.
 
KÉPZÉS
 
Amennyiben a munkavállaló úgy dönt, hogy képezi magát, az általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre mentesül a munkavégzés alól. Ugyanez vonatkozik az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára.
 
BÍRÓSÁG - HATÓSÁG ELŐTTI JELENLÉT
 
Amennyiben a munkavállaló bíróságtól vagy hatóságtól idézést kap, hogy egy eljárás során személyesen vegyen részt, nem kell munkát végeznie, a munkáltatónak biztosítania kell pl. egy bírósági tárgyaláson történő jelenlétét.
 
EGYÉB
 
A munkavállalónak nem kell munkát végeznie a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra. A Munka Törvénykönyve bevezette, hogy a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára sem kell a munkavállalónak munkát végeznie.
 
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

 
- AMIKOR A MUNKÁLTATÓ A KEZES -
 
A végrehajtási eljárás során a végrehajtó mindenek előtt kereséseket indít, hogy az adós letiltható munkabérrel rendelkezik-e. Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja.
 
LETILTÁS
 
A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le és fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.
 
A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
 
A végrehajtó a munkáltatónál a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait megtartja-e. A munkáltató köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést és a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére, és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést.
 
Sokszor szembesülnek azzal a munkáltatók, hogy az adós szeretné elérni a letiltás elkerülését. Ha a munkáltató enged a kérésnek és nem kezdi meg a letiltást vagy nem a megfelelő összegben tilt, a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A munkáltató tehát a teljes le nem volt összeget az adóssal egy sorban köteles kifizetni a végrehajtást kérőnek.
 
HA AZ ALKALMAZOTT NEM INTÉZKEDIK
 
Ha a munkáltató valamely másik - az adóstól eltérő - munkavállalója segít a letiltást elkerülni a munkavállaló adósnak, ő sem jár jobban. Ha a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegi meg és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehet ezért behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig ő is készfizető kezesként felel.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

 

Előre kell gondolkodni... 

Az sokszor eszünkbe jut, hogy végrendelkezzünk magánszemélyként a vagyonunkról és rendezzük annak sorsát halálunk esetére. Amennyiben Ön cég vezetője vagy tagja, akkor még nagyobb előrelátással kell rendeznie halála esetére az ügyeit. 

Sajnos gyakran előfordul, hogy egy cég vezetője vagy tagja elhalálozik és a család a haláleset után nem csak a fájdalommal, hanem nagyon sok megoldhatatlannak tűnő problémával szembesül a társaságban. A társaságban maradó tagok és vezetők - amennyiben mások is részt vettek a társaságban - pedig a társaság napi működésével kapcsolatban ütköznek problémákba. 

Ha ügyvezető volt az elhunyt: Ki fog aláírni, ki fogja képviselni a társaságot? 

Ha tag volt: Mi lesz az üzletrészének a sorsa? Hogyan lehet taggyűlést összehívni? 

Mind – mind nehéz kérdés. Amennyiben a vezető vagy tag előrelátó, akkor még életében tud olyan intézkedéseket tenni, amivel egy esetleges előre nem várt halálesetkor a cég működését biztosítja és megkönnyíti. 

Miért jelent ez problémát? 

A tag vagy vezető halála után hagyatéki eljárás zajlik. A hagyatéki eljárás végén a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában lehet csak a tag személyében a jogutódlást átvezetni és az üzletrészek sorsát rendezni. Ez sokszor hosszú hónapokat vagy akár éveket vesz igénybe az ügy bonyolultságától vagy az örökösök megállapodásától illetve vitájától függően.  

Ha egyedüli a tag vagy ügyvezető? 

Különösen nagy problémát jelent, ha a társaságban egyedüli tag vagy egyedüli vezető halálozik el. A vállalkozás napi működését folyamatosan biztosítani kell, a cég képviseletét harmadik személyek, hivatalok, munkavállalók felé el kell látni. Amennyiben a vezető tag is volt, a taggyűlés összehívása is problémás lehet. 

Amennyiben a társaságnak van másik önálló cégjegyzési joggal rendelkező képviselője, ő tudja a napi folyamatos működést biztosítani, illetve ennek hiányában lehet másik ügyvezetőt választani. 

Ha azonban a néhai ügyvezető üzletrésszel is rendelkezett, ez bonyolítja a helyzetet. Ő már nem, az örökösök pedig a hagyatéki eljárás befejezéséig még nem tudják a tulajdonosi jogaikat gyakorolni.  

Milyen lehetőségek vannak a helyzet rendezésére? 

Ennek lehetőségeiről a következő bejegyzésben írunk. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.  


 
Bizonyára többször találkozunk a mediáció, közvetítés fogalmakkal. Válás, gyerekelhelyezés, szomszédjogi jogviták, cég tulajdonosok közti vita... Mi jut eszünkbe először erről? Hosszú, költséges, idegörlő peres eljárás? A mediációnak éppen az a célja, hogy ez elkerülhető legyen.
A mediáció/ mediátor szavak a “mediare” szóból erednek, melynek jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni. A szó jelentései tükrözik a mediáció és a mediátor szerepét.
 
KONFLIKTUS
 
A mediáció konfliktushelyzetben jön szóba. A mediáció módszerének célja, hogy két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. Egy konfliktus esetén sokszor a felek nem tudnak megfelelően kommunikálni, vagy akár a kommunikáció teljesen meg is szakad.
A mediátor feladata, hogy tisztázza a konfliktust, segítse a kommunikációt, segítse egymás szempontjainak megismerését és a felek számára konszenzusos megoldást találjon a konfliktus feloldására. Ezzel segíti a vitás felek közt felmerült problémák megoldását, kapcsolatuk rendezését.
 
MEDIÁTOR
 
A mediáció céljainak megvalósítását egy független és pártatlan, semleges személy, a mediátor segíti.
A mediátor nem dönti el, hogy kinek van igaza, hanem segít, hogy minden fél számára elfogadható megoldást találjanak a felek.
A közvetítés nem a mediáció szó magyar fordítása, a mediáció módszerének jogi jellegű eljárásokban való alkalmazását jelenti.
A jövőben több, mediációval kapcsolatos blog bejegyzést is közzéteszünk, hogy minél többen megismerhessék és használják a mediáció módszerét.