Blog


 

 

ÉRDEKES KÉRDÉSEK

Egyre több ügyvédi megkeresés alkalmával lepődnek meg a hozzám fordulók, ha nem vállalok egy ügyet, mert nem a szakterületem. Nem kell neki munka? Mi az, hogy nem ért hozzá? Furcsa reakciókkal találkozok.

Az orvosokkal kapcsolatban miért gondolkodunk másként? A szívproblémával a kardiológushoz megyünk, bőrkiütéssel a bőrgyógyászhoz. stb… Ez így természetes!

ÉN SZAKOSODTAM

Az ügyvédek is, mint a többi jogász elvégzi a jogi kart és persze szakvizsgát is tennie kell. Nyilván itt átfogó oktatást kapunk és átfogó tudást szerzünk, a polgári jog, büntetőjog, munkajog, európai uniós jog területén.

Amikor valaki elkezd ügyvédként dolgozni, megvan a választási lehetősége, hogy milyen ügyeket vállal. Én úgy döntöttem, hogy nem vállalok minden fajta ügyet, hanem bizonyos területekre szakosodom. Nyilván ezekre nagyobb hangsúlyt fektetek, többet foglalkozom a szakterületemhez tartozó ügyekkel, képezem magam.

AZ ÉN SZAKTERÜLETEIM

Mik is az én szakterületeim?

Első sorban nyilván a két szakjogász képzés keretében megszerzett képzettséghez kötöttek: Európai uniós szakjogász és Agrárjogi,-és vidékfejlesztési szakjogász vagyok.

Emellett ügyvédi munkám kezdete – 2007- óta- foglalkozom végrehajtási joggal, követelés kezeléssel és behajtással. Ezeken a jogterületeken nagy tapasztalatot szereztem  több száz ügyben képviseltem adóst vagy hitelezőt.

Emellett az ingatlanjog területe, adásvételi, ajándékozási, csere, bérleti szerződések kötése ugyancsak irodám létrehozása óta szakterületem, legyen az lakásra, termőföldre vagy zártkertre vonatkozó szerződés. A felsorolásból nem maradhat ki a peres képviselet polgári eljárásokban és munkajogi perekben.

Ha olyan megkeresés érkezik, mely nem a szakterületem - ilyen például a büntetőjog vagy családjog -  megpróbálok  ajánlani olyan kollegát, aki az adott jogágnak és jogterületnek kiváló ismerője  és nagy tapasztalata van benne. Azt gondolom, ez a jó megoldás, mivel az ügyfél érdeke is az, hogy mindig a lehető legjobb szakemberhez kerüljön.


HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS – MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI?
 
Amennyiben a termőföldet nem a tulajdonos használja, a használatba vétel leggyakoribb módja a tulajdonos és a földhasználó között haszonbérleti szerződés kötése. A termőföld haszonbérleti szerződést azonban az illetékes önkormányzatnál ki kell függeszteni, ez alatt mások is élhetnek előbérleti jogukkal.
 
El lehet kerülni a kifüggesztést? Hogyan? Sok földhasználóban merül fel a kérdés.
 
MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉST?
 
A termőföld haszonbérleti szerződést fő szabály szerint ki kell függeszteni, nehéz kiskaput találni a jogalkotó által a Földforgalmi törvényben megjelölt szűk körön kívül. Ezek a kivételek vagy a szerződő felek személyéhez köthetőek (közeli hozzátartozók, gazdasági társaság tagjai) vagy a termőföld jellegéhez (pltanya).
 
Ilyen esetek:
 
- Nem kell kifüggeszteni a közeli hozzátartozók között kötött haszonbérleti szerződést. A Földforgalmi törvény szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Tehát például az élettársak között kötött szerződést ki kell függeszteni.
- Mentes a kifüggesztés alól, ha egy a mezőgazdasági termelőszervezet földhasználó és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja köti meg a termelőszervezettel a szerződést. Ezzel a lehetőséggel gyakrabban élnek a felek.
- Erdő esetén annak haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti kötött szerződést nem kell kifüggeszteni.
- Ugyancsak nem kell elküldeni az illetékes önkormányzatnak a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló haszonbérleti szerződést. Ez igen ritka eset, az érintett kör ismeri a részleteit.
-Mivel a tanya esetén a földterülethez tartozik általában épület is, a tanya haszonbérletére irányuló haszonbérleti szerződést sem kell kifüggeszteni.
 
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
 

FIZETÉSI MEGHAGYÁS/FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

NEM UGYANAZ!!

MI A KÜLÖNBSÉG A FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS ÉS A FIZETÉSI MEGHAGYÁS KÖZÖTT?

Akár magánszemélyként, akár cégéként kapunk fizetési meghagyást vagy fizetési felszólítást, körültekintően kell eljárni. A „bedobom a kukába”, „már kifizettem” nem a legjobb hozáállás és nem is a legkifizetődőbb.

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Amennyiben fizetési felszólítást kap attól, akinek Önnel vagy cégével szemben követelése áll fenn, figyelni kell a határidőre, amit a követelés kifizetésére a hitelező megadott. Amennyiben jogosnak tartja a követelést, érdemes eddig a határidőig fizetni vagy akár  egy részletfizetési megállapodás kötése céljából  felvenni a kapcsolatot a hitelezővel. Ennek hiányában olyan utána jogi procedúra kezdődhet, ami további magas költséggel járhat.

FIZETÉSI MEGHAGYÁS

Ha fizetési  meghagyást kap, akkor más a helyzet. A fizetési meghagyást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara egy közjegyzőjétől kapja és nem a hitelezőjétől. Igen, tudom, sok az apró betű benne, de érdemes elolvasni és a nem félretenni. A fizetési meghagyásban ugyanis szerepel, hogy 15 napon belül ellent lehet mondani a meghagyásnak. Amennyiben az adós ellentmond, abban az esetben peres eljárássá alakul a fizetési meghagyásos eljárás és az adós a perben vitathatja a követelést.

Amennyiben azonban az ellenmondás benyújtása elmarad, a fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, tehát a jogosult hitelező a végrehajtási eljárás során után inkasszó, ingó, ingatlan árverés stb. útján hajthatja be a követelését. Amennyiben a 15 napos, ellentmondás benyújtására nyitva álló határidőt elmulasztja, igen szűk körben élhet csak jogorvoslattal.

Tehát ha fizetési meghagyást kap, akkor célszerű saját magának ellent mondani vagy ehhez ügyvéd segítségét kérni!

 


 
 
FOGLALÓ ÉS/VAGY KÖTBÉR??
 
Sokszor találkozunk a foglaló és a kötbér fogalmával, mint olyan jogintézményekkel, melyekkel a szerződés teljesítését lehet biztosítani.
Lehet egyszerre foglalót és kötbért kikötni? Hogyan?
 
A FOGLALÓ
 
Mi a foglaló?
Ha az egyik fél a másiknak a kötelezettségvállalás megerősítéseként pénzt ad át és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik, akkor az átadott összeget foglalónak lehet tekinteni. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken, ha pedig a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
Amennyiben a felek kötbért is kikötnek, a kötbér összege a foglaló összegével csökken.
 
KÖTBÉR
 
Mi a kötbér?
A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
 
PÉLDA
 
Egy adásvételi előszerződéshez kapcsolódva (legyen az ingatlan vagy üzletrész adásvétel) a vevő kifizetett foglalót és kötbér fizetését is vállalta arra az esetre, ha nem köti meg a végleges szerződést, illetve nem fizeti ki vételárat határidőben. A vevő a végleges adásvételi szerződést nem köti meg és nem fizeti ki a fennmaradó vételárat. Mi a helyzet ilyenkor?
Ha szerződésszegés történik és a vevő nem köti meg az előszerződésben vállalt feltételekkel a végleges adásvételi szerződést illetve nem fizeti ki a megállapodott vételárat, az adott foglalót elveszti és kötbér fizetésére is köteles.
Nincs akadálya a foglalón túl kötbér kikötésének, mindkét mellékkötelezettség kárátalány jellegű, azaz a felmerült kár bizonyítása nélkül is megilleti a jogosultat, de a kikötött kötbér összegébe a foglalót bele kell számítani.
Szerződésszegés esetén tehát a kötbér összege a foglaló összegével csökken. Azonban, ha az átadott foglaló összege meghaladja a kikötött kötbér összegét, a foglaló elnyeli a fizetendő kötbér összegét!
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
 
 
 
 

JOGVESZTŐ HATÁRIDŐ KÖZELEG!!
HASZONÉLVEZET VISSZAJEGYZÉSE TERMŐFÖLDEKRE
 
 
2014-AMIKOR TÖRÖLTÉK A HASZONÉLVEZETI JOOGOKAT
 
2014. május 1-jén a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra, kizárólag a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel termőföldekre alapított haszonélvezeti jogok a törvény erejénél fogva megszűntek és az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerültek. Ezt a rendelkezést több per követte, mivel a haszonélvezeti jogokat mindenféle kompenzáció nélkül törölték le.
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE
Az Európai Bíróság megállapította, hogy a fenti szabályok uniós jogba ütköznek, ezért a magyar Országgyűlésnek törvényt kellett elfogadnia a korábban törölt haszonélvezők, illetve jogutódaik törölt haszonélvezeti jogának az ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésére, valamint kompenzálásukra.
 
NEM AUTOMATIKUS!!
 
A haszonélvezet visszajegyzésére irányuló eljárásokat a Nemzeti Földügyi Központ kizárólag kérelemre folytatja le, amelyet követően a haszonélvezeti jog visszajegyzését az ingatlanügyi hatóság hivatalból végzi.
 
AZ ELJÁRÁS MENETE
 
A folyamat kizárólag kérelemre indul. Az eljárás első része a visszajegyzés lehetőségének vizsgálata, majd – a visszajegyzés feltételeinek fennállása esetén – a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzése.
Az eljárás következő szakasza a kompenzáció megállapítására irányuló hatósági eljárás. Ennek keretében amennyiben a kérelmezőt a törvény alapján megilleti a kompenzáció, a haszonélvezőt, illetve jogutódját megillető, Magyar Állam által fizetendő kompenzáció összege kerül megállapításra.
 
KI INDÍTHATJA MEG?
 
A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását a törölt haszonélvező vagy – jogi személy törölt haszonélvező jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező jogutódja kérelem formanyomtatvány kitöltésével és annak az NFK-hoz való benyújtásával kérelmezheti.
 
HATÁRIDŐK
 
A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatók be. Ha nem történik meg a kérelmek fenti határidőben történő benyújtsa, az jogvesztéssel jár.
A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás kérelmezése esetén, a kompenzációs eljárás iránti kérelem a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be.
Ha a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárást nem kérelmezik, a kompenzációs eljárás iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A törölt haszonélvező jogutódja a kompenzációs eljárás iránti kérelmet 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatja be.
 
AMIKOR NINCS LEHETŐSÉG VISSZAJEGYZÉSRE
 
Ha a törölt haszonélvezettel érintett ingatlanon 2018. március 6. napját megelőzően tulajdonosváltozás állt be, vagy amennyiben ezen időpontot megelőzően a törölt haszonélvezettel érintett ingatlanon újabb haszonélvezeti jog került alapításra, a visszajegyzésre nincs lehetőség. Ugyancsak nem lehet visszajegyezni a haszonélvezeti jogot, ha az érintett ingatlant kisajátították, vagy tulajdonjogát kisajátítást pótló adásvételi szerződéssel átruházták.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.