Végrehajtási jog, követeléskezelés, követelésbehajtás

A végrehajtási jog területét nem a legfontosabb jogterületek közt tartják számon, mindig is "perem" jogterület volt. Pedig egy pert nem elég megnyerni, az abban született ítélet végrehajthatósága és végrehajtása legalább ilyen fontos, illetve a kölcsönszerződések esetén a követelés behajtása a leglényegesebb momentum. Mind a végrehajtást kérői mind az adósi oldalon több száz ügyet kezelünk, így elmondhatjuk, hogy a végrehajtási jog területén az ország egyik legtapasztaltabb irodája vagyunk.

A végrehajtást kérő hitelezőknek segítséget nyújtunk, hogy a követelést lehető leggyorsabban hajtsák be. Figyelemmel kísérjük a törvényi határidőket illetve, hogy a végrehajtó a határidőket és a jogszabályokat szem előtt tartva a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. A nálunk levő ügyekről folyamatos jelentés kapnak ügyfeleink.

Az adósoknak abban tudunk segíteni, hogy objektíven átlássák ügyüket és a meglévő kellemetlen helyzetből a lehető legkevesebb kárral és lehető legkedvezőbben kerülhessenek ki. Figyelemmel kísérjük, hogy a követelés behajtása szabályosan történjen és a rendelkezésükre álló érdekérvényesítési eszközökkel élni tudjanak. Amennyiben anyagi helyzetük engedi, akkor megkíséreljük a hitelezővel történő fizetési megállapodás kötését. Tapasztalatunk, hogy ügyvédi segítséggel és kommunikációval gyakran sikerül az árverést elkerülni és fizetési megállapodást kötni.

· 3 ESETBEN KÖTELEZŐ:

- Az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat).
- Ha az adatkezelő főtevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukba, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek, rendszeres, szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
- Az adatkezelő, adatfeldolgozó fő tevékenysége a személyes adatok különleges kategóriáit vagy bűncselekményekre, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számú kezelését foglalják magukba. Különleges adatok a GDPR szerint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

A FENTI HÁROM KATEGÓRIÁN KÍVÜL a GDPR tehát nem írja elő kötelezően az adatvédelmi tisztviselő kijelölését, kivéve, ha európai uniós vagy tagállami jog mégis előírja. 
Egyéb esetben is lehet és célszerű is adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, mivel ők a Rendeletben foglalat szabályoknak való megfelelést segítik és közvetítenek a felügyeleti hatóságok és a szervezet között.