Agrárjog

Az agrárjog napjaink talán legtöbbet változó és legtöbb jogi problémát felvető területe. Nem csak azon ügyfeleinknek, akik agrárgazdálkodók, hanem – amennyiben az ingatlan nem került művelés alól kivonásra - már egy zárkerti ingatlant vásárló magánszemély is találkozhat a termőföldre vonatkozó új szabályokkal. Az adásvételi szerződések, haszonbérleti szerződések és földhasználati megállapodások elkészítése a jogterület új szabályainak és a földhivatali gyakorlatnak az ismeretét is megköveteli. E körben is nagy tapasztalattal rendelkezik irodánk.

· 3 ESETBEN KÖTELEZŐ:

- Az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat).
- Ha az adatkezelő főtevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukba, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek, rendszeres, szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
- Az adatkezelő, adatfeldolgozó fő tevékenysége a személyes adatok különleges kategóriáit vagy bűncselekményekre, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számú kezelését foglalják magukba. Különleges adatok a GDPR szerint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

A FENTI HÁROM KATEGÓRIÁN KÍVÜL a GDPR tehát nem írja elő kötelezően az adatvédelmi tisztviselő kijelölését, kivéve, ha európai uniós vagy tagállami jog mégis előírja. 
Egyéb esetben is lehet és célszerű is adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, mivel ők a Rendeletben foglalat szabályoknak való megfelelést segítik és közvetítenek a felügyeleti hatóságok és a szervezet között.