Blog


Előfordulhat, hogy valaki évekig szerződés nélkül használ egy ingatlant. Vagy azért, mert a tulajdonosok elhunytak és nem lehet kideríteni, ki az örökös, vagy például más eset lehet, ha a szomszédos területet nem használja senki és nem tartja karban, a szomszéd pedig úgy dönt, hogy használatba veszi.

Mi a jogi helyzet?

Ha valaki már hosszú évek óta használ és sokat költ az adott ingatlanra, akkor jogosan merülhet fel az igénye, hogy tulajdonjogát is jegyezzék be.
Ilyenkor van lehetősége a tulajdonjog megszerzésére, ún. elbirtoklás útján.

Mi az elbirtoklás?

Elbirtoklás útján akkor lehet megszerezni az ingatlan tulajdonjogát, ha tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Hamarabb következik be az elbirtoklás, már 5 év elteltével, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné. Ilyen például, ha elmaradt a szerződés földhivatali benyújtása. A bejegyzés feltétele ilyen esetben az is, hogy a szerződés a tulajdonjog bejegyzéshez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfeleljen és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.
Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

Mikor kizárt?

Az ingatlan elbirtoklása kizárt, ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

Mik a teendők?

Ha az elbirtoklás feltételei fennállnak, a tulajdonjog bejegyzéséhez az is szükséges, hogy a használó és a korábbi tulajdonos megállapodást köt ügyvéd vagy közjegyző előtt, melyben a tulajdonos elismeri az elbirtoklással történő tulajdonszerzést és a használó tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul. Ennek hiányában perben kell a a bíróságtól kérni az elbirtoklással történő tulajdonszerzés megállapítását.

 

 


Több helyen is megjelent a médiában annak a családnak a története, amelyik albérlet helyett az utcára került. Történetük lényege, hogy albérletbe szerettek volna kivenni egy lakást, megállapodtak az állítólagos tulajdonossal és kauciót is fizettek. Az állítólagos tulajdonos a beköltözésre ígérte az írásos szerződés megkötését. A szerződés megkötése elmaradt, sőt a lakásba se tudtak beköltözni, mivel kiderült, hogy az nem az azt kiadó állítólagos tulajdonosé. A családnak ezért több napot a társasház lépcsőházában kellett töltenie, mivel minden pénzüket a kaucióra adták ki.

Hogy kerülhetjük ezt el?

Először is gyanús lehet, ha túl olcsón kínálják a kiadó ingatlant. Ha nagyon olcsó a bérleti díj, valószínűleg többen jelentkeznek a hirdetésre, nagyobb a visszaélés lehetősége. Bármilyen kedvező az ajánlat, legyünk fokozottan körültekintőek!

A legfontosabb részletek

Elsődleges, hogy mindig kérjük el az adott ingatlan hatályos tulajdoni lapját és győződjünk meg az albérletet kínáló személyazonosságáról is, kérjük el személyi okmányait. Ha a tulajdonos és a bérbeadó személye eltér, akkor győződjünk meg ennek pontos okáról és jogi hátteréről. Kössünk mindig a jogszabályoknak megfelelő bérleti szerződést, lehetőség szerint ügyvéd előtt, emellett érdeklődjünk a szomszédoknál a bérbeadóról és az ingatlanról is.

Kellő körültekintés mellett a kockázat a minimálisra mérsékelhető!

 


Társasházban lakom...

Sok előnnyel jár, ha valaki társasházi lakásban él. Nem kell havat lapátolnia és közösen viselik a lakók a társasházzal kapcsolatos terheket. De sokszor előfordul, hogy a tulajdonosok a beruházások és terhek vállalása kapcsán nincsenek egy állásponton. Mi a helyzet, ha például több lakó úszómedencét szeretne építtetni a közös tulajdonú tetőtérben? 
Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy amellett, hogy a tulajdonosok lakásai külön tulajdonukat képezik, az osztatlan közös tulajdonban álló részekből meghatározott eszmei hányaddal rendelkeznek. Az eszmei tulajdoni hányad nagysága a tulajdoni lapon is szerepel.

Milyen arányú döntés kell a társasházi beruházásokhoz?

A közös tulajdonban lévő részeket érintő ügyekben a hatályos Társasházi tv. alapján egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést a tulajdonosok, amikor is az őket megillető eszmei tulajdoni hányad arányában rendelkeznek szavazati joggal. A döntés minden tulajdonosra kötelező erejű.

Amikor 100%-os szavazati arány szükséges

A tulajdonostársak egyhangú döntése szükséges a. rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz. Mik ezek? A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások az állagvédelmet meghaladó, fenntartás (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) körébe nem tartozó kiadások. Amennyiben tehát az ingatlan állagát megóvó kiadásról van szó, az például nem tartozik ebbe a körbe. A fenti példánál maradva, amennyiben a lakók közül csak egy is ellenzi az új úszómedence létesítését, akkor a városi uszodát kell használnia a lakóknak.
A nem az előírásoknak megfelelően meghozott bírósági határozat bíróság előtt megtámadható.

 


A végrehajtó fő szabály szerint az adós minden lefoglalható ingóságát, így a tulajAdonában álló gépkocsit is lefoglalja és árverésen értékesíti. Ennek keretében lefoglalja a gépkocsi törzskönyvét és forgalmi engedélyét, majd ezeket megküldi az illetékes közlekedési hatóságnak. Az adós innentől a gépkocsit nem használhatja.

A kivételek

Másképp jár el a végrehajtó a természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalásakor. Ilyen lehet pl. ha valaki gépkocsiját taxi szolgáltatáshoz használja, vagy pl. magánfuvarozó. Ez esetben a végrehajtó csak a törzskönyvet foglalhatja le és a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Ekkor adós a gépjármű értékesítéséig a gépjárművet használhatja.

A foglalkozás, illetve hivatás gyakorlásához szükséges gépkocsik esetében, (kizárólag ebben az esetben!) ha az ilyen gépjármű becsértéke nem éri el a lent megjelölt összeget, a gépjármű mentes a végrehajtás alól, tehát nem kerülhet lefoglalásra sem.

A természetes személy adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű akkor mentes a foglalás alól, ha a becsértéke nem éri el
- motorkerékpár esetén a 150 000 Ft-ot;
- személygépkocsi esetén az 1,2 millió Ft-ot;
-autóbusz esetén a 3,5 millió Ft-ot;
-tehergépkocsi esetén a 3,5 millió Ft-ot;
-nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az
5 millió Ft-ot.

Amennyiben a végrehajtó a fenti szabályokat megszegi, akkor végrehajtási kifogás benyújtására van lehetőség. Ez esetben a lényeg, hogy mihamarabb intézkedjünk!

Irodánk egyik kiemelt szakterülete a végrehajtási jog, amennyiben ezzel kapcsolatos jogi problémájuk van, keressenek minket bizalommal.

 


Ha külföldre utaznak, sokan elmulasztanak elmenteni egy nagyon fontos telefonszámot.

Mindenki arról álmodik és arra számít, hogy gond nélkül zajlik a nyaralás. Ha azonban valami probléma adódik, ellopják az iratait, baleset történik, tudja, hogy hirtelen kit hívjon vagy kihez forduljon?

Azt javasoljuk, mindig mentsék el az illetékes konzuli szolgálat számát és ilyen esetekben az illetékes magyar konzuli szolgálattól kérjenek segítséget.

Mikor segíthet a konzul?

A konzuli szolgálat egyik legfőbb feladata, hogy segítséget, támogatást nyújtson a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatéréséhez, ha ez valamilyen oknál fogva akadályozott.

Így, ha például elvesztette vagy ellopták az útiokmányát, új okmányt állít ki, így segíti a hazatérést.

A konzuli szolgálat fontos feladata emellett, hogy a külföldön balesetet szenvedő, vagy bűncselekmény áldozatává vált magyarok állapotáról tájékozódik, figyelemmel kíséri egészségügyi ellátásukat, gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről.

Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt is nyújthat, ha a bajba jutott saját vagy más forrásból a hazatérésről gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.

Ha egészségügyi vészhelyzet adódik (súlyos és tömeges megbetegedés) a konzul tájékoztatja a magyar állampolgárt helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik a lehetséges hazaszállítás megszervezésében.

Abban a nem várt esetben, ha a magyar állampolgárt külföldön őrizetbe veszik, tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit, értesíti hozzátartozóját, emellett tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.

Azt javasoljuk tehát, külföldi utazás esetén az illetékes magyar konzulátus száma mindig legyen elmentve telefonjába.